خانه ای خواهم ساخت پر از درخت

و باغچه  ای که گل داشته باشد

و با روياهايم آن قدر خوشبخت خواهم بود که حتی ابليس هم خوشبختی هايم را ندزدد...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید