هوالحق

 

  همه ی هستی من آيه ی تاريکيست

  که ترا در خود تکرار کنان

  به سحرگاه شکفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد

  من در اين آيه ترا آه کشيدم ، آه

  من در اين آيه ترا

  به درخت آب و آتش پيوند زدم

/ 0 نظر / 7 بازدید