هوالحق

 

  گفته بودند بعد از اين قله

  پشت اين کوه

  زندگی جاری است

  قله شد فتح ٬ ای دريغ آری

  باز هم بود قله های ديگر

  باز شيب و فراز تکراری

/ 0 نظر / 7 بازدید