هوالحق

 

  سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

  سرها در گريبان است

  کسی سر بر نيارد کرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را

  نفس کز گرمگاه سينه می آيد برون ابری شود تاريک

  چو ديوار ايستد در پيش چشمانت

  نفس کاينست پس ديگر چه داری چشم

  ز چشم دوستان دور يا نزديک...

/ 0 نظر / 7 بازدید